UE a adoptat o rezoluţie care condamnă recoltarea forţată de organe de către regimul comunist chinez de la practicanţii Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Parlamentul European a adoptat o rezoluție la 5 mai 2022, exprimându-și "îngrijorarea serioasă" cu privire la recoltarea continuă, sistematică și inumană de organe de la disidenții chinezi, în special de la practicanții Falun Gong.

Mai jos este textul rezoluției (faceți clic pentru a mări, urmează textul integral).


Rapoarte privind continuarea recoltării de organe în China

Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2022 referitoare la rapoartele privind continuarea recoltării de organe în China (2022/2657(RSP))

Parlamentul European,
- având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind relațiile UE-China,
- având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2013 referitoare la recoltarea de organe în China,
- având în vedere studiul intitulat "Proceedings of the Workshop on "Organ Harvesting in China"", publicat de Direcția Generală Politici Interne la 12 aprilie 2016,
- având în vedere Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate și siguranță a organelor umane destinate transplantului,
- având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 2009, în special articolul 3 privind dreptul la integritatea persoanei,
- având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, ratificată de China la 4 octombrie 1988,
- având în vedere Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane,
- având în vedere Declarația de la Istanbul privind traficul de organe și turismul de transplant,
- având în vedere Convenția privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid, semnată de China în 1949,
- având în vedere declarația experților ONU în domeniul drepturilor omului din 14 iunie 2021 privind rapoartele referitoare la presupusele cazuri de recoltare de organe care vizează minoritățile din China,
- având în vedere audierea din 29 noiembrie 2021 organizată de Subcomisia pentru drepturile omului privind recoltarea de organe în China,
- având în vedere hotărârea finală a Tribunalului independent privind recoltarea forțată de organe de la prizonieri de conștiință în China (Tribunalul pentru China), pronunțată la 1 martie 2020,
- având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,
A. întrucât promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept se află în centrul relațiilor dintre UE și China, în conformitate cu angajamentul UE de a susține aceste valori în cadrul acțiunii sale externe și cu angajamentul Chinei de a adera la acestea în cadrul propriei sale dezvoltări și al cooperării internaționale;
B. întrucât, de la preluarea puterii de către președintele Xi Jinping în martie 2013, situația drepturilor omului în China a continuat să se deterioreze; întrucât guvernul chinez a devenit din ce în ce mai ostil față de drepturile omului și statul de drept;
C. întrucât în fiecare an se efectuează 10.000 de transplanturi ilicite de organe umane la nivel mondial; întrucât traficul de organe umane generează, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), profituri de peste 1 miliard de euro pe an;
D. întrucât Republica Populară Chineză are rate extrem de scăzute de donare voluntară de organe din cauza credințelor tradiționale; întrucât în 1984, China a pus în aplicare reglementări care permiteau recoltarea de organe de la prizonieri executați; întrucât China a declarat că a încetat să mai folosească organe de la prizonieri executați în 2015 și a lansat un sistem național de donare, fără a interzice însă niciodată complet această practică, care rămâne încă legală;
E. întrucât sistemul de transplant de organe din China nu respectă cerințele OMS privind transparența și trasabilitatea în ceea ce privește căile de prelevare a organelor și întrucât guvernul chinez a rezistat controlului independent al sistemului; întrucât consimțământul voluntar și în cunoștință de cauză este o condiție prealabilă pentru donarea etică de organe;
F. întrucât prelevarea forțată de organe trebuie înțeleasă ca fiind uciderea unei persoane fără consimțământul acesteia, pentru ca organele sale să fie prelevate și transplantate la o altă persoană; întrucât această practică trebuie considerată o încălcare gravă și intolerabilă a dreptului fundamental la viață;
G. întrucât Comitetul ONU împotriva torturii și raportorul special al ONU pentru tortură și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acuzațiile de prelevare de organe de la prizonieri și au solicitat guvernului Republicii Populare Chineze să sporească responsabilitatea și transparența sistemului de transplant de organe și să îi pedepsească pe cei responsabili de abuzuri;
H. întrucât Tribunalul pentru China1 a emis hotărârea sa finală în martie 2020, concluzionând că recoltarea forțată de organe a fost comisă timp de ani de zile pe întreg teritoriul Chinei la o scară semnificativă și că practicanții Falun Gong au fost una dintre sursele de aprovizionare cu organe, probabil principala; întrucât guvernul chinez a refuzat să depună mărturie în fața tribunalului;
I. întrucât dependența mare de deținuții executați și de cei în viață ca sursă de organe pentru transplanturi implică o gamă largă de încălcări inacceptabile ale drepturilor omului și ale eticii medicale;
J. întrucât, conform declarației experților ONU în domeniul drepturilor omului din 10 iunie 2021, există informații credibile conform cărora deținuții aparținând minorităților etnice, lingvistice sau religioase din China au fost supuși unor examinări medicale, inclusiv analize de sânge și examinări ale organelor, cum ar fi ultrasunete și radiografii, esențiale pentru a verifica compatibilitatea organelor pentru transplant, fără consimțământul lor liber, voluntar și informat;
K. întrucât experții ONU în domeniul drepturilor omului au ridicat anterior această problemă în fața guvernului chinez în 2006 și 2007; întrucât răspunsurile guvernului chinez nu au inclus date precum informații privind sursele de organe utilizate pentru operațiile de transplant sau sisteme de schimb de informații care ar fi putut contribui la identificarea și protecția victimelor traficului de persoane, precum și la investigarea și urmărirea penală eficientă a traficanților;
L. întrucât guvernul chinez a negat acuzațiile de recoltare de organe, în special prin răspunsul său la Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, și a negat în mod repetat și categoric faptul că practicanții Falun Gong au fost uciși pentru organele lor;
1. Își exprimă îngrijorarea serioasă cu privire la rapoartele privind prelevarea persistentă, sistematică, inumană și susținută de stat de organe de la prizonierii din Republica Populară Chineză și, mai precis, de la practicanții Falun Gong și de la alte minorități, cum ar fi uigurii, tibetanii și creștinii;
2. reamintește că China a ratificat Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, care prevede interzicerea absolută și nederogabilă a torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane și degradante;
3. consideră că practica recoltării de organe de la prizonieri aflați în viață, condamnați la moarte și prizonieri de conștiință în Republica Populară Chineză poate constitui o crimă împotriva umanității, astfel cum este definită la articolul 7 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale; îndeamnă Republica Populară Chineză să semneze și să adere la Statutul de la Roma;
4. solicită autorităților chineze să răspundă prompt la acuzațiile de recoltare de organe și să permită monitorizarea independentă de către mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului, inclusiv de către Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului;
5. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa unei supravegheri independente cu privire la faptul că prizonierii sau deținuții își dau consimțământul valabil pentru donarea de organe; denunță lipsa de informații din partea autorităților chineze cu privire la rapoartele conform cărora familiile deținuților și ale prizonierilor decedați sunt împiedicate să revendice cadavrele acestora;
6. îndeamnă autoritățile chineze să solicite și să asigure consimțământul liber și în cunoștință de cauză al prizonierilor sau deținuților în legătură cu examinările medicale și să adopte un cadru de reglementare, în conformitate cu convențiile internaționale, pentru un sistem voluntar și transparent de donare de organe;
7. Solicită ca UE și statele sale membre să ridice problema recoltării de organe în China în cadrul fiecărui dialog privind drepturile omului; insistă ca UE și statele sale membre să condamne public abuzurile legate de transplantul de organe din China; solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a preveni turismul de transplant în China de către cetățenii lor și să îi sensibilizeze pe cetățenii lor care călătoresc în China cu privire la această problemă;
8. Salută vizita în China a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet; îndeamnă ONU să își continue investigația privind traficul de organe în timpul acestei vizite;
9. solicită ca UE și statele sale membre să ridice problema recoltării forțate de organe în cadrul angajamentului său cu țările terțe, în special cu partenerii săi din regiunea Golfului, unde centrele de transplant chinezești au făcut reclamă la "organe halal" de la uiguri și de la minoritățile musulmane din China;
10. invită China să respecte pe deplin cerințele OMS privind transparența și trasabilitatea în ceea ce privește căile de prelevare de organe;
11. invită statele membre să se asigure că convențiile și acordurile de cooperare cu țările din afara UE, inclusiv China, în domeniul sănătății și al cercetării, respectă principiile etice ale UE în ceea ce privește donarea de organe și utilizarea în scopuri științifice a elementelor și produselor din corpul uman; invită instituțiile relevante din statele membre să evalueze și să revizuiască termenii colaborării lor cu instituțiile chineze în domeniul medicinei de transplant, al cercetării și al formării;
12. Solicită ca autoritățile chineze să acorde acces deschis, neîngrădit și semnificativ Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului și titularilor de mandat ai procedurilor speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pentru a vizita Xinjiang; solicită guvernului chinez să coopereze cu organizațiile ONU în această privință; îndeamnă Consiliul ONU pentru Drepturile Omului să abordeze cu prioritate problema recoltării forțate de organe;
13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze și Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului.

Chinese version available

CATEGORY: Voices of Support Worldwide

RELATED ARTICLES

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.